Picture

تست هوش: تعداد مثلث ها را بیابید.

یک مثلث داریم که به چندین قسمت تقسیم شده است. می خواهیم تعداد مثلث های این شکل را بیابیم.

 • 4
 • 3.96
 • 50
 • 9063
 • ۷ شهریور ۹۴
Picture

تست هوش: هشت ضلعی هشت خانه ای!

تعدادی هشت ضلعی داریم که روی آنها علامت هایی وجود دارد.

 • 4
 • 3.85
 • 33
 • 4817
 • ۴ شهریور ۹۴
Picture

تست هوش: تست دومینو (شماره 3)

می خواهیم با توجه به منطق چیدمان قطعات دومینو، گزینه صحیح را بیابیم.

 • 6
 • 4.22
 • 23
 • 4240
 • ۳۱ مرداد ۹۴
Picture

تست هوش: سری ساده ولی عجیب!

یک سری عددی داریم، گرچه خیلی ساده به نظر می رسد ولی کمی عجیب است...

 • 31
 • 3.36
 • 194
 • 22061
 • ۲۹ مرداد ۹۴
Picture

تست هوش: تست دومینو (شماره 2)

با توجه به منطق چیدمان قطعات دومینو، گزینه صحیح را بیابید.

 • 9
 • 4.5
 • 20
 • 3444
 • ۲۶ مرداد ۹۴
Picture

تست هوش: منطق صحیح شکل

با توجه به منطق موجود در شکل، باید گزینه مناسب را بیابیم.

 • 12
 • 4.22
 • 18
 • 5312
 • ۲۴ مرداد ۹۴
Picture

تست هوش: ماهی های ریاضیدان!

سه ماهی داریم که به نظر اهل ریاضیات هستند!

 • 5
 • 3.7
 • 27
 • 9068
 • ۲۱ مرداد ۹۴
Picture

تست هوش: حاصل جمع عجیب

تعدادی حاصلجمع داریم که کمی عجیب به نظر می رسند...

 • 21
 • 3.19
 • 88
 • 14212
 • ۱۹ مرداد ۹۴
Picture

تست هوش: اعداد مفقود شده را بیابید.

با توجه به مجموعه اعداد، مشخص کنید جای خالی را باید با چه عددی پر نمود.

 • 5
 • 3.11
 • 70
 • 10361
 • ۱۶ مرداد ۹۴