Picture

تست هوش: قطر داخلی آجر

می خواهیم طول قطر داخلی یک آجر مکعب مستطیل شکل را حساب کنیم.

 • 1
 • 3.74
 • 47
 • 7360
 • ۱۵ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: جابجایی سکه ها!

چیدمان سکه ها را به حالت جدید تغییر دهید.

 • 1
 • 3.33
 • 24
 • 6225
 • ۱۱ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: رشته عددی!

جای خالی را با چه عددی پر می کنید؟

 • 1
 • 3.89
 • 36
 • 7045
 • ۴ آبان ۹۲
Picture

تست هوش: توپهای داخل محفظه!

توپ قرمز و تغییر جهت در محفظه باریک.

 • 2
 • 4.42
 • 84
 • 7145
 • ۲۹ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: شکل ها و رنگ ها

شکل ها را در جدول بچینید!

 • 1
 • 2.9
 • 31
 • 7197
 • ۲۰ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: ساخت مکعب با یک نوار!

فقط با تا زدن مکعب بسازید...

 • 1
 • 4.19
 • 32
 • 6810
 • ۱۴ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: نردبان کشتی!

یک کشتی داریم که نردبانی از آن آویزان است...

 • 1
 • 3.42
 • 65
 • 11012
 • ۲ مهر ۹۲
Picture

تست هوش: عبور از مسیرها

از هر مسیر تنها یکبار عبور کنید و باز گردید

 • 3
 • 4.56
 • 18
 • 4515
 • ۲۸ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: عبور از مسیرهای مربعی!

از هر مسیر تنها یکبار عبور کنید و به نقطه شروع باز گردید.

 • 3
 • 3.59
 • 22
 • 4805
 • ۲۱ شهریور ۹۲
Picture

تست هوش: مکعب های باز شده!

تا بزنید و مکعب ها را پیدا کنید!

 • 6
 • 4.02
 • 106
 • 19047
 • ۱۴ شهریور ۹۲