Picture

تست هوش: هوش فضایی

هوش فضایی خود را بیازمایید.

 • 8
 • 4.36
 • 118
 • 8805
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: چه عددی باید جایگزین شود؟

با توجه به سری مفروضات، علامت سوال را با عدد مناسب جایگزین نمایید...

 • 8
 • 4.24
 • 67
 • 11267
 • ۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: اعداد رمزگذاری شده!

مجموع اعداد رمزگذاری شده را بیابید...

 • 3
 • 3.39
 • 76
 • 11513
 • ۸ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: جایگزینی عددی!

عدد مناسب را حدس بزنید.

 • 5
 • 4.22
 • 73
 • 4387
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مسابقه دو!

شرکت در مسابقه ی دو

 • 6
 • 4.12
 • 141
 • 9079
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: با دقت پاسخ دهید.

تست هوش (سه سؤال)

 • 3
 • 4.42
 • 57
 • 5942
 • ۷ مرداد ۹۲