Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۲

از سری مجموعه معماهای چوب کبریتی

 • 1
 • 3.76
 • 146
 • 15103
 • ۲۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: دایره های برش خورده

دایره هایی داریم که به صورت های مختلفی، برش خورده است.

 • 5
 • 4.85
 • 33
 • 6378
 • ۲۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: گذر از رودخانه

گذر از رودخانه با قایقی کوچک

 • 6
 • 3.28
 • 159
 • 9673
 • ۱۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: منشور بازشده!

از سری معماهای تا زدن شکل ها!

 • 4
 • 4.37
 • 38
 • 7196
 • ۱۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: برش مکعب

مکعب بزرگ را به مکعب های کوچک تر برش دهید.

 • 3
 • 4.19
 • 31
 • 5633
 • ۱۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: تشخیص منطق الگو

خانه خالی را با توجه به منطق کل شکل، رسم کنید.

 • 1
 • 4.44
 • 59
 • 6621
 • ۱۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۱

معمای چوب کبریتی

 • 1
 • 3.8
 • 157
 • 14976
 • ۱۱ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: شکل بعدی کدام است؟

شکل چهارم را حدس بزنید...

 • 8
 • 4.35
 • 65
 • 8609
 • ۱۱ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مکعب های رنگی یکسان!

هوش آزمایی: مکعب های رنگی مشابه را بیابید...

 • 0
 • 4.82
 • 51
 • 5792
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: هوش فضایی

هوش فضایی خود را بیازمایید.

 • 8
 • 4.2
 • 136
 • 9818
 • ۱۰ مرداد ۹۲