Picture

تست هوش: دایره های برش خورده

دایره هایی داریم که به صورت های مختلفی، برش خورده است.

 • 5
 • 4.86
 • 35
 • 6846
 • ۲۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: گذر از رودخانه

گذر از رودخانه با قایقی کوچک

 • 6
 • 3.21
 • 180
 • 10422
 • ۱۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: منشور بازشده!

از سری معماهای تا زدن شکل ها!

 • 4
 • 4.37
 • 38
 • 7908
 • ۱۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: برش مکعب

مکعب بزرگ را به مکعب های کوچک تر برش دهید.

 • 3
 • 4.05
 • 37
 • 6464
 • ۱۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: تشخیص منطق الگو

خانه خالی را با توجه به منطق کل شکل، رسم کنید.

 • 1
 • 4.4
 • 68
 • 7501
 • ۱۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۱

معمای چوب کبریتی

 • 1
 • 3.8
 • 163
 • 16391
 • ۱۱ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: شکل بعدی کدام است؟

شکل چهارم را حدس بزنید...

 • 10
 • 4.36
 • 66
 • 9277
 • ۱۱ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مکعب های رنگی یکسان!

هوش آزمایی: مکعب های رنگی مشابه را بیابید...

 • 0
 • 4.82
 • 51
 • 6343
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: هوش فضایی

هوش فضایی خود را بیازمایید.

 • 8
 • 4.21
 • 139
 • 10874
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: چه عددی باید جایگزین شود؟

با توجه به سری مفروضات، علامت سوال را با عدد مناسب جایگزین نمایید...

 • 12
 • 4.09
 • 92
 • 15747
 • ۹ مرداد ۹۲