Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۲

از سری مجموعه معماهای چوب کبریتی

 • 1
 • 3.45
 • 183
 • 18014
 • ۲۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: دایره های برش خورده

دایره هایی داریم که به صورت های مختلفی، برش خورده است.

 • 5
 • 4.86
 • 35
 • 7054
 • ۲۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: گذر از رودخانه

گذر از رودخانه با قایقی کوچک

 • 6
 • 3.23
 • 182
 • 10696
 • ۱۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: منشور بازشده!

از سری معماهای تا زدن شکل ها!

 • 4
 • 4.37
 • 38
 • 8378
 • ۱۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: برش مکعب

مکعب بزرگ را به مکعب های کوچک تر برش دهید.

 • 4
 • 4.05
 • 37
 • 6876
 • ۱۵ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: تشخیص منطق الگو

خانه خالی را با توجه به منطق کل شکل، رسم کنید.

 • 1
 • 4.39
 • 69
 • 7814
 • ۱۲ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۱

معمای چوب کبریتی

 • 1
 • 3.8
 • 163
 • 17032
 • ۱۱ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: شکل بعدی کدام است؟

شکل چهارم را حدس بزنید...

 • 10
 • 4.36
 • 66
 • 9504
 • ۱۱ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مکعب های رنگی یکسان!

هوش آزمایی: مکعب های رنگی مشابه را بیابید...

 • 0
 • 4.82
 • 51
 • 6515
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: هوش فضایی

هوش فضایی خود را بیازمایید.

 • 8
 • 4.17
 • 144
 • 11212
 • ۱۰ مرداد ۹۲