Picture

تست هوش: چه عددی باید جایگزین شود؟

با توجه به سری مفروضات، علامت سوال را با عدد مناسب جایگزین نمایید...

 • 12
 • 4.06
 • 93
 • 16077
 • ۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: اعداد رمزگذاری شده!

مجموع اعداد رمزگذاری شده را بیابید...

 • 5
 • 3.28
 • 107
 • 14552
 • ۸ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: جایگزینی عددی!

عدد مناسب را حدس بزنید.

 • 6
 • 4.22
 • 96
 • 5792
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مسابقه دو!

شرکت در مسابقه ی دو

 • 6
 • 4.03
 • 188
 • 13374
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: با دقت پاسخ دهید.

تست هوش (سه سؤال)

 • 3
 • 4.24
 • 76
 • 7521
 • ۷ مرداد ۹۲