Picture

تست هوش: مکعب های رنگی یکسان!

هوش آزمایی: مکعب های رنگی مشابه را بیابید...

 • 0
 • 4.82
 • 51
 • 6908
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: هوش فضایی

هوش فضایی خود را بیازمایید.

 • 8
 • 4.17
 • 145
 • 12378
 • ۱۰ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: چه عددی باید جایگزین شود؟

با توجه به سری مفروضات، علامت سوال را با عدد مناسب جایگزین نمایید...

 • 13
 • 4.07
 • 94
 • 17326
 • ۹ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: اعداد رمزگذاری شده!

مجموع اعداد رمزگذاری شده را بیابید...

 • 5
 • 3.3
 • 108
 • 15611
 • ۸ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: جایگزینی عددی!

عدد مناسب را حدس بزنید.

 • 6
 • 4.23
 • 97
 • 6448
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مسابقه دو!

شرکت در مسابقه ی دو

 • 7
 • 4.03
 • 191
 • 15217
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: با دقت پاسخ دهید.

تست هوش (سه سؤال)

 • 4
 • 4.24
 • 76
 • 8240
 • ۷ مرداد ۹۲