Picture

تست هوش: جایگزینی عددی!

عدد مناسب را حدس بزنید.

 • 6
 • 4.23
 • 98
 • 0
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: مسابقه دو!

شرکت در مسابقه ی دو

 • 7
 • 4.03
 • 193
 • 0
 • ۷ مرداد ۹۲
Picture

تست هوش: با دقت پاسخ دهید.

تست هوش (سه سؤال)

 • 5
 • 4.22
 • 77
 • 0
 • ۷ مرداد ۹۲