Picture

تست هوش: مقایسه مساحت های رنگی

دو مربع مساوی داریم که به بخش های کوچکتری تقسیم شده اند. می خواهیم مساحت بخش رنگی در آن دو را مقایسه کنیم...

 • 66
 • 3.63
 • 94
 • 10843
 • ۲۹ مرداد ۹۶
Picture

تست هوش فضایی: چند مکعب داریم؟

تعدادی مکعب روی هم چیده شده اند. می خواهیم آنها را بشماریم

 • 84
 • 3.4
 • 271
 • 14538
 • ۲۴ مرداد ۹۶
Picture

تست هوش: گزینه مناسب را جایگزین کنید

تعدادی شکل در رنگ بندی های متفاوت داریم و جای یکی از آنها خالیست...

 • 81
 • 3.61
 • 208
 • 13319
 • ۶ مرداد ۹۶
Picture

تست هوش: گزینه متفاوت

چهار گزینه داریم. یکی از این گزینه ها از قوانین حاکم بر بقیه گزینه ها تبعیت نمی کند.

 • 48
 • 3.65
 • 155
 • 10789
 • ۱۹ تیر ۹۶
Picture

تست هوش: جمع اعداد روی توپ ها

تعدادی توپ داریم که برچسب های از اعداد مشخص شده اند. می خواهیم مجموع سه عدد، برابر 30 باشد.

 • 76
 • 3.18
 • 937
 • 85599
 • ۳۱ خرداد ۹۶
Picture

تست هوش: تساوی های غیرمنطقی!

تعدادی تساوی داریم که البته غیرمنطقی به نظر می رسند...

 • 63
 • 3.41
 • 288
 • 21018
 • ۱۳ خرداد ۹۶
Picture

تست هوش تصویری: عکسی از عکاس ها!

عکسی داریم از تعدادی عکّاس که از یک مسابقه بسیار مهیج فوتبال، عکس می گیرند!

 • 86
 • 3.32
 • 364
 • 16454
 • ۲۱ اردیبهشت ۹۶
Picture

تست هوش: شیر آب و ظرف‌های متصل به هم (۱)

چهار ظرف آب متصل به هم داریم. شیر آب را باز می کنیم. می خواهیم ببینیم کدام ظرف قبل از بقیه، بصورت کامل پر می شود

 • 198
 • 3.19
 • 1187
 • 69880
 • ۵ اردیبهشت ۹۶
Picture

تست هوش: وزن بطری خالی

یک بطری آبمیوه داریم که در حالت پر و نصفه، وزن آن مشخص شده است.

 • 140
 • 3.4
 • 679
 • 39984
 • ۲۴ فروردین ۹۶
Picture

تست هوش: ردیف مجهول!

یک ردیف کامل از شکل، مجهول است که باید با توجه به منطق شکل، کشف شود.

 • 45
 • 3.21
 • 89
 • 8730
 • ۱۴ فروردین ۹۶