Picture

تست هوش: عبور کامیون از روی پل

پلی داریم که تاب تحمل وزن مشخصی از بار را دارد. حال کامیونی از روی این پل عبور می کند...

 • 40
 • 3.38
 • 484
 • 17433
 • ۲۱ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: حاصلضرب نادرست!

یک حاصلضرب به ظاهر نادرست داریم. اما اگر هر یک از حروف را با اعداد جایگزین کنیم، این حاصلضرب درست خواهد بود.

 • 14
 • 3.23
 • 186
 • 10503
 • ۱۵ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: روبات های مشابه

چهار روبات داریم که شباهت های زیادی به هم دارند ولی فقط دو تای آنها دقیقا یکسان هستند.

 • 45
 • 3.32
 • 228
 • 10677
 • ۱۲ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: نسبت شکل ها

نسبت دو شکل به هم را در نظر گرفته شده. نسبت معادل شکل دیگری مد نظر می باشد که باید آن را بیابید.

 • 25
 • 4.03
 • 31
 • 6334
 • ۷ خرداد ۹۵
Picture

تست هوش: جدول نقاط متقاطع!

تعدادی جدول داریم. بر روی این جداول، نقاط تیره رنگی وجود دارد. می خواهیم با توجه به منطق موجود، گزینه صحیح را بیابیم.

 • 9
 • 4.55
 • 29
 • 6100
 • ۲۳ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: عقربه های ساعت در یک راستا

یک ساعت عقربه دار داریم. در حالت اول، دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار بر هم منطبق هستند. می خواهیم ببینیم چقدر زمان لازم است که در یک راستا قرار گیرند

 • 13
 • 2.82
 • 151
 • 9966
 • ۱۸ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: مکعبی که باز شده است...

یک مکعب داریم که آن را باز کرده ایم و هر شش وجه آن را به راحتی می بینیم. حال می خواهیم آن را دوباره تا بزنیم.

 • 24
 • 3.24
 • 38
 • 5801
 • ۱۴ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش تصویری: در کمین شکار

زمستان است و شکارچی در کمین شکارش، نشسته است. می خواهیم این حیوان را بیابیم.

 • 15
 • 2.9
 • 406
 • 25945
 • ۱۰ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: توزین میوه ها

یک ترازو داریم و چند میوه را در حالت های مختلف با هم وزن می کنیم. با توجه به تعادل موجود در بین آنها، میوه مناسب را مشخص می نماییم.

 • 38
 • 3.41
 • 153
 • 12206
 • ۸ اردیبهشت ۹۵
Picture

تست هوش: پیتزاها و اسلایس خورده شده!

شش پیتزا داریم که هر کدام هم به شش اسلایس تقسیم شده اند. یکی از این سی و شش اسلایس، خورده شده. می خواهیم ببینیم معادل عددی آن، چند بوده است.

 • 8
 • 3.07
 • 165
 • 11270
 • ۳ اردیبهشت ۹۵