Picture

تست هوش: آدمکی با دست و پای مجهول!

آدمک هایی داریم که دست و پاها و سرشان از اعداد تشکیل شده است.

 • 20
 • 3.7
 • 53
 • 12537
 • ۱۶ آذر ۹۴
Picture

تست هوش تصویری: شکارچی و روباه

یک شکارچی با سگ های خود برای شکار یک روباه آمده است

 • 21
 • 3.69
 • 143
 • 29176
 • ۱۱ آذر ۹۴
Picture

تست هوش: حاصلضرب و نتایج خاص

تعدادی معادله داده شده است. با توجه به منطق موجود در این حاصلضرب ها، علامت سوال را تعیین کنید.

 • 90
 • 3.31
 • 472
 • 56522
 • ۷ آذر ۹۴
Picture

تست هوش: مسیر مجهول

یک مربع شامل 36 عدد داریم که رگه ای از این اعداد، گم شده اند

 • 8
 • 3.34
 • 29
 • 6184
 • ۳ آذر ۹۴
Picture

تست هوش: رعایت منطق در کاشیکاری

باز هم کاشیکاری و باز هم رعایت منطقی خاص در تکمیل آن.

 • 10
 • 3.96
 • 26
 • 4567
 • ۲۸ آبان ۹۴
Picture

تست هوش: قطعات مکمل

چند قطعه داریم که دو تا از آنها همدیگر را کامل می کنند.

 • 12
 • 3.03
 • 31
 • 5312
 • ۱۹ آبان ۹۴
Picture

تست هوش: تست دومینو (شماره 4)

می خواهیم با توجه به منطق چیدمان قطعات دومینو، گزینه صحیح را بیابیم.

 • 7
 • 3.5
 • 42
 • 5968
 • ۱۴ آبان ۹۴
Picture

تست هوش: دایره های علامت گذاری شده!

تعدادی دایره مرتبط با هم داریم که هریک با شامل خطوطی هستند.

 • 9
 • 3.97
 • 30
 • 6803
 • ۷ آبان ۹۴
Picture

تست هوش: پنج ضلعی بعدی

تعدادی پنج ضلعی داریم که شکل روی آنها در حال تغییر است

 • 6
 • 4
 • 8
 • 5291
 • ۲ آبان ۹۴
Picture

تست هوش: باز هم کاشیکاری منطقی!

روی یک دیوار را با تعدادی کاشی می خواهیم بپوشانیم که ارتباطی منطقی بین آنها برقرار است.

 • 5
 • 4.54
 • 13
 • 4258
 • ۲۷ مهر ۹۴